FREE SHIPPING ON ORDERS OVER €1000 - all over Europe
* the website is focused on the wheelset configurator, some separate wheels components like rims, hubs and spokes may not be realized separately due to the stock & suppliers contracts protection

I. Standardní obchodní podmínky a informace o zákaznících

I. Standardní obchodní podmínky

§ 1 Základní ustanovení

(1 ) Následující podmínky se vztahují na všechny smlouvy, které jste s námi jako s dodavatelem (Wheelproject, Landeskronstr. 45, 02827 Gorlitz, Německo) uzavřeli prostřednictvím webových stránek www.wheelproject.com, pokud se strany písemně nedohodnou jinak. Odchylky nebo protichůdné podmínky platí pouze s naším výslovným souhlasem.

(2 ) Naše zboží nabízíme k prodeji pouze v případě, že jste fyzická nebo právnická osoba nebo právnická soukromá společnost, která při uzavírání právního úkonu provozuje svou obchodní nebo samostatnou činnost (podnikatel). Uzavření kupní smlouvy se spotřebiteli je vyloučeno.

§ 2 Uzavření smlouvy

(1 ) Předmětem smlouvy je prodej zboží. Zejména důležité vlastnosti zboží jsou uvedeny v popisu zboží a další informace naleznete na našich webových stránkách.

(2 ) Naše nabídky na webových stránkách jsou nezávazné a nepředstavují závazný návrh na uzavření smlouvy.

(3 ) Závaznou nabídku na koupi (objednávku) můžete učinit telefonicky, e-mailem, písemně nebo prostřednictvím online nákupního košíku. Při nákupu prostřednictvím online nákupního košíku se zboží, které si přejete zakoupit, vloží do “nákupního košíku”. Do “nákupního košíku” se dostanete kliknutím na příslušné tlačítko v navigačním panelu a můžete v něm kdykoli provést změny. Po otevření stránky “Potvrdit objednávku” a zadání osobních údajů spolu s platebními a dodacími podmínkami se informace o objednávce zobrazí ještě jednou. Před odesláním objednávky můžete znovu zkontrolovat všechny údaje, změnit je (což lze provést i prostřednictvím funkce “zpět” v internetovém prohlížeči) nebo nákupní transakci zrušit. Odesláním objednávky kliknutím na příslušné tlačítko nám předkládáte závaznou nabídku. Poté obdržíte automaticky vygenerovaný e-mail o přijetí objednávky. Tento e-mail ještě nevede k uzavření smlouvy.

(4 ) Přijetí nabídky (a s ním i uzavření smlouvy) se uskuteční ve lhůtě 2 dnů prostřednictvím textového potvrzení (např. e-mailem), v němž obdržíte potvrzení (potvrzení objednávky) o provedení objednávky nebo dodání příslušných produktů. Pokud během této doby neobdržíte žádnou zprávu v tomto smyslu, objednávka přestává být závazná. V takovém případě budou veškeré poskytnuté služby okamžitě vráceny.

(5 ) Na vyžádání předkládáme jednotlivé nabídky, které vám zašleme v tištěné podobě a které jsou pro nás závazné po dobu 5 dnů. Nabídku můžete přijmout zasláním písemného potvrzení.

(6 ) Vyřízení objednávky a zaslání všech údajů nezbytných pro uzavření smlouvy probíhá částečně automatizovaně prostřednictvím e-mailu. Proto se musíte ujistit, že e-mailová adresa, kterou jste u nás uložili, je správná a že je zaručeno přijetí příslušných e-mailů. Zejména je třeba zajistit, aby příslušné e-maily nebyly blokovány filtrem SPAM.

§ 3 Ceny, platební podmínky a náklady na dopravu

(1 ) Ceny uvedené v příslušných nabídkách zahrnují zákonnou DPH.

(2 ) Vzniklé náklady na expedici nejsou zahrnuty v kupní ceně; účtují se samostatně, pokud není přislíbeno, že dodávka bude bezplatná. Další podrobnosti najdete pod příslušným tlačítkem na našich internetových stránkách nebo v příslušné nabídce.

(3 ) Možnosti platby jsou zobrazeny pomocí odpovídajícího tlačítka na našich internetových stránkách nebo v příslušné nabídce. Není-li na faktuře nebo v případě jednotlivých typů plateb uvedena jiná lhůta splatnosti, jsou platební nároky z podepsané smlouvy splatné okamžitě. Odpočet slevy je přípustný pouze tehdy, je-li to výslovně uvedeno v příslušné nabídce nebo na faktuře.

§ 4 Dodací podmínky

(1 ) Pravděpodobné datum dodání je uvedeno v příslušné nabídce. Dodací lhůty a dodací podmínky jsou závazné pouze v případě, že jsme je písemně potvrdili. V případě platby předem bankovním převodem je zboží odesláno až poté, co obdržíme celou kupní cenu a náklady na dopravu.

(2) Pokud produkt, který jste si objednali, není v rozporu s očekáváním k dispozici, a to i přes včasné dokončení příslušné krycí transakce, z důvodů, za které neneseme odpovědnost, budete o nedostupnosti neprodleně informováni a v případě odstoupení od smlouvy vám budou již provedené platby neprodleně vráceny.

(3 ) Přeprava se uskutečňuje na vaše riziko. Pokud si to přejete, bude zboží odesláno s vhodným pojištěním přepravy a náklady s tím spojené ponesete vy.

(4 ) Částečné dodávky jsou přípustné a můžete si je určit sami, pokud vám tím nevzniknou další náklady na dopravu.

§ 5 Záruka

(1 ) Záruční doba trvá jeden rok od dodání zboží. Jednoroční záruční lhůta se nevztahuje na škody zaviněně vzniklé v důsledku újmy na životě, těle nebo zdraví a hrubé nedbalosti nebo úmyslně způsobené škody či podvodu, jakož i na právo na regresní náhradu podle §§ 478, 479 německého občanského zákoníku (BGB).

(2 ) Pokud jde o kvalitu zboží, za souhlasné se považují pouze naše vlastní informace a popis výrobku výrobce, nikoli další reklama, veřejná propagace a prohlášení výrobce.

(3 ) Jste povinni neprodleně a s maximální péčí zkontrolovat zboží, zda nevykazuje odchylky v kvalitě a množství, a písemně nás informovat o případných viditelných závadách do 7 dnů od převzetí zboží, aby bylo možné zboží včas odeslat a dodržet tak lhůtu. Totéž platí pro později zjištěné skryté vady. V případě porušení povinnosti kontroly a oznámení závad je uplatnění jakéhokoli nároku ze záruky vyloučeno.

(4 ) V případě závad poskytujeme záruku opravou nebo výměnou podle vlastního uvážení. Pokud vada nebude odstraněna, můžete požadovat snížení ceny nebo odstoupit od smlouvy podle vlastního uvážení. Odstranění vady se uplatní po neúspěšném druhém pokusu, pokud okolnosti neprokáží jinak, zejména vzhledem k povaze předmětu a/nebo vady nebo jiným podmínkám. V případě opravy nesmíme nést dodatečné náklady, které vzniknou v důsledku přemístění věci na jiné místo, než je místo plnění, pokud toto přemístění neodpovídá zamýšlenému použití věci.

§ 6 Zadržovací právo, výhrada vlastnictví

(1 ) Zadržovací právo můžete uplatnit pouze v případě, že se jedná o pohledávky z téhož smluvního vztahu.

(2 ) Zboží zůstává naším majetkem až do úplného vypořádání všech nároků z probíhajícího obchodního vztahu. Zastavení nebo postoupení zboží jako záruky před převodem vlastnictví vyhrazeného zboží není povoleno.

(3 ) Zboží můžete dále prodat v rámci řádného podnikání. Za tímto účelem nám budou veškeré pohledávky, které vzniknou z dalšího prodeje ve výši fakturované ceny, postoupeny již nyní; postoupení obdržíme. Dále jste oprávněni pohledávku vymáhat. Pokud nebudete řádně plnit své platební povinnosti, vyhrazujeme si právo vymáhat pohledávku.

(4 ) V případě spojování a mísení zboží, na které se vztahuje výhrada vlastnictví, nabýváme spoluvlastnictví v poměru fakturované hodnoty zboží k ostatním zpracovaným položkám v době zpracování.

(5 ) Jsme povinni uvolnit cenné papíry, které Vám náleží, pokud a kdy realizovatelná hodnota našich cenných papírů převyšuje pohledávky, které mají být zajištěny, o více než 10 %. O tom, které cenné papíry budou uvolněny, rozhodujeme my.

§ 7 Odpovědnost

(1) Odpovídáme bez omezení za škody způsobené újmou na životě, těle nebo zdraví, ve všech případech zlého úmyslu a hrubé nedbalosti, za podvodné zatajení vad, za přijetí záruky týkající se stavu zboží, za škody podle zákona o odpovědnosti za výrobek a ve všech dalších případech upravených zákonem.

(2 ) Odpovědnost za vady v rámci předpokládané záruky je v souladu s příslušným ustanovením v našich informacích pro zákazníky (část. II) a Všeobecné obchodní podmínky (část I).

(3 ) Pokud se daná situace týká důležitých smluvních závazků a zahrnuje drobnou nedbalost, je naše odpovědnost omezena na předvídatelné škody, které jsou pro danou smlouvu typické. Pojem “důležité smluvní povinnosti” se vztahuje na důležité povinnosti, které vyplývají z povahy smlouvy a jejichž porušení by ohrozilo splnění účelu smlouvy. Zahrnuje také povinnosti, které nám ukládá obsah smlouvy, abychom usnadnili splnění účelu smlouvy, a jejichž splnění umožňuje řádné plnění smlouvy, a jejichž dodržování můžete pravidelně považovat za samozřejmé.

(4 ) Pokud jde o porušení nepodstatných smluvních povinností, odpovědnost se nepřebírá, pokud se jedná o porušení povinností spojených s lehkou nedbalostí.

(5 ) Nejmodernější datová komunikace prostřednictvím internetu nemůže zaručit, že bude kdykoli bezchybná nebo dostupná. Neneseme odpovědnost za stálou a nepřerušovanou dostupnost webových stránek a všech nabízených služeb.

§ 8 Volba práva, místo plnění, soudní příslušnost

S vyloučením nákupního práva OSN se použije německé právo. Místem plnění i příslušným soudem je naše sídlo.

____________________________________________________________________________________________________

II. Informace pro zákazníky

1. Totožnost prodávajícího

Wheelproject
Landeskronstr. 45
02827 Gorlitz
Německo

telefonní číslo:
E-mail: pwb.cycling1@gmail.com, info@wheelproject.com

2. Informace o uzavření smlouvy

Technické kroky pro uzavření smlouvy a vznik smlouvy, jakož i rozsah oprav se provádějí podle ustanovení § 2 našich všeobecných obchodních podmínek (část 1).

3. Smluvní jazyk, uložení textu smlouvy

3.1 Jazykem smlouvy je angličtina.
3.2 Celé znění smlouvy není z naší strany uloženo. Před odesláním objednávky prostřednictvím systému online – nákupního košíku nebo žádosti lze informace o smlouvě vytisknout pomocí funkce tisku v prohlížeči nebo uložit v elektronické podobě.

Shopping cart

0
image/svg+xml

No products in the cart.

Continue Shopping